は行

HA HI FU HE HO / BA BI BU BE BO / PA PI PU PE PO / HYA HYU HYO / BYA BYU BYO